Učitava se
molimo sačekajte

Pravila elektronske korespondencije

Svaki e-mail sa prilozima koji je prometovan sa servera Lab Tech Solutions (u daljem tekstu zajedno: „Poruka“) je vlasništvo „Lab Tech Solutions“ (u daljem tekstu: „LTS“) i namenjen je isključivo primaocu/primaocima na koga/koje je adresiran. U slučaju da smatrate da ste Poruku primili greškom, potrebno je da o tome bez odlaganja obavestite kako pošiljaoca tako i stručne službe LTS na adresu: support@labtech-solutions.com i Poruku obrišete sa vašeg računara. Molimo da imate u vidu da se svaka Poruka upućena sa servera – domena labtech-solutions.com i od strane lica registrovanih na tom domenu, smatra poslovnom korespondencijom Lab Tech Solutions i da svaka Poruka predstavlja poslovnu tajnu kompanije Lab Tech Solutions. Osim toga, pojedini sadržaji mogu predstavljati poslovne tajne drugih kompanija, službene tajne državnih organa i druge podatke koji nisu namenjeni drugim licima osim onim na koje je Poruka adresirana.

Molimo da imate u vidu i da Poruka može sadržati lične podatke građana i informacije koje podležu zaštiti kako zakonskih, tako i internih propisa LTS, i kojima se rukuje prema posebnim procedurama koje ti propisi uređuju. Neovlašćeno korišćenje i rukovanje ličnim podacima mimo pomenutih propisa i procedura povlači zakonsku odgovornost.

Mišljenja i stavovi iskazani u Porukama ne predstavljaju nužno zvanična i pravno-obavezujuća mišljenja i stavove kompanije Lab Tech Solutions. U slučaju da su vam isti

potrebni u svrhe poslovanja sa LTS ili informisanja, molimo da ih zatražite od ovlašćenih lica LTS na jasan i nedvosmislen način. Adrese ovlašćenih lica kao i lica ovlašćenih za komunikaciju ispred LTS dostupna su na našim internet-stranicama i u javnim registrima u Republici Srbiji.

Svako umnožavanje, čuvanje, prosleđivanje, štampanje i objavljivanje celine, delova Poruke ili sadržine informacija iz Poruke je neovlašćeno i zakonom zabranjeno. Skrećemo vam pažnju, da neovlašćeno korišćenje i prometovanje Poruka ili njihove sadržine na bilo koji način može izazvati vašu materijalnu, disciplinsku pa i krivičnu odgovornost zavisno od vrste korespondencije i samog sadržaja konkretne Poruke, a u skladu sa zakonskim propisima. LTS raspolaže najsavremenijim sistemima odbrane svojih poslovnih mreža od kompjuterskih virusa, štetnih kodova i neovlašćenih upada i o prevenciji njihovih štetnih posledica u odnosu na elektronsku korespondenciju i lične podatke njenih učesnika i drugih lica stara se u skladu s najvišim međunarodnim standardima i domaćim propisima iz tih oblasti.

Ipak, obzirom na praksu u savremenom elektronskom saobraćaju, LTS ne snosi odgovornost u vezi sa eventualnim posledicama koje može pretrpeti bilo koje lice po osnovu informacija sadržanih u Poruci, zloupotreba Poruke i njenog sadržaja, štetnog koda ili kompjuterskog virusa.